Walne Zgromadzenie

  • Drukuj
Dostosuj czcionkę

 

  Porządek zebrania:

 

        20 lat Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego – podsumowanie

        Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

            1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania.

4. Wybór Prezydium Zebrania.

5. Wybór Komisji: Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2013-2018.

7. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

10. Wybory władz Towarzystwa.

11. Ukonstytuowanie się władz Towarzystwa.

12. Dyskusja nad kierunkami działania Towarzystwa.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Zakończenie części oficjalnej.

15. Przerwa.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie zebrania.    

                                                                

W sytuacji, gdy w zebraniu PTB w I terminie będzie uczestniczyło mniej niż 50% członków Towarzystwa, zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTB odbędzie się, zgodnie z regulaminem  w II terminie, w tym samym dniu  bez względu na liczbę członków PTB obecnych na zebraniu.

 

 

Prezes PTB

Genowefa Surniak